Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici - Konjic 15.03.2014

VIŠE

Konferencija „Stereotipi i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“

VIŠE

Projekat "Gender i pravosuđe"

Projekat "Gender i pravosuđe” uz podršku Atlantske inicijative i DCAF.
Rezultat ovog projekta – početak izdavanja Biltena o aktivnostima Udruženja i brojni seminari i radionice za osnaživanje članstva u različitim vještinama i posebnim temama.

Projekat proveden : 2012. - 2013. 
VIŠE

Projekat “sextortion”

Projekat "sextortion” (iznuđivanje seksa sa pozicije moći) finansiran od Holandske vlade koji je vođen od strane IAWJ prema tri države u svijetu (BiH iz Evrope, Tanzanija iz Afrike i Filipini iz Azije).
Rezultat ovog projekta – izrada priručnika i brošure u ovoj oblasti.

Projekat proveden od 2009 do 2011 godine

VIŠE

Rodno zasnovano nasilje

Projekat UNDP "rodno zasnovano nasilje” u saradnji sa CEST-om FBiH i Gender centrom FBiH;
Rezultat ovog projekta - izrada priručnika za edukaciju edukatora na osnovu kojeg treba temeljiti edukaciju sudija i tužilaca u ovoj oblasti
Projekat proveden 2010. godine

VIŠE

Istraživanje o provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

Projekat JSDP II "istraživanje o provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH” u partnerstvu sa NVO "Fondacija lokalne demokratije”. Rezultat projekta – izrada analize o provođenju istog zakona uz naglašavanje izrečenih zaštititnih mjera od strane sudova u FBiH
Projekat proveden od 2011. do 2012. godine

VIŠE


International Association of Women Judges (IAWJ)