Rodno zasnovano nasilje

Projekat UNDP "rodno zasnovano nasilje” u saradnji sa CEST-om FBiH i Gender centrom FBiH;
Rezultat ovog projekta - izrada priručnika za edukaciju edukatora na osnovu kojeg treba temeljiti edukaciju sudija i tužilaca u ovoj oblasti
Projekat proveden 2010. godineInternational Association of Women Judges (IAWJ)