Odobren projekat: “Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u BiH“

Udruženje žena sudija u Bosni i Hercegovini je krajem maja 2014. godine apliciralo za dodjelu donacija iz Fonda Ambasade Kraljevine Norveške za Bosnu i Hercegovinu sa nazivom projekta „Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u BiH", koji nam je i odobren na period od 12 mjeseci (septembar 2014.-septembar 2015.).

Prioriteti za Fond Ambasade za 2014. godinu jesu, između ostalog, i aktivnosti kojima se podstiče rad pravosuđa, a Ambasada očekuje da svijest o ravnopravnosti spolova bude uključena u sve projekte i aktivnosti. S tim u vezi, 31.07.2014. godine u prostorijama Ambasade je održan radni sastanak u vezi odobrenog projekta Udruženja o procedurama izvještavanja, gdje je naglašeno kako je međusobna komunikacija bitna.

Aktivnosti koje su planirane u sklopu projekta su:

» Promoviranje UŽS i podizanje svijesti o rodnim pitanjima u pravosuđu u različitim gradovima širom Bosne i Hercegovine, putem sastanaka i diskusija sa članovima i nečlanovima o sljedećim temama: mjesto i uloga UŽS u pravosuđu BiH, položaj i napredovanje žena sudija, odgovor pravosuđa na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, seksualna eksploatacija s pozicije moći, rodne predrasude u pravosuđu, seksualno uznemiravanje i implementacija Zakona o ravnopravnosti spolova.
» Dalji razvoj web stranice UŽS (počeo je uz finansijsku podršku Švicarske ambasade) i neprestano ažuriranje web stranice i postavljanje relevantnih vijesti, profesionalnih članaka i novosti.
» Izrada i objavljivanje nove brošure UŽS, koja će se koristiti kao promotivni i edukativni  materijal.
» Organiziranje diskusija sa studentima pravnih fakulteta u BiH (Sarajevo, Istočno Sarajevo, Banja Luka i Mostar), uz angažiranje članova pravnog fakulteta da se bave sljedećim pitanjima: putevi da se postane sudija, prepreke i mogućnosti za žene sudije, rodna pitanja u pravosuđu, sudski procesi, presude i nepristranost.

Ovim projektom će se potencijalno podići svijest među većim brojem nosilaca i nositeljica pravosudnih funkcija o tome kako rodni stereotipi i zablude mogu narušiti pravičnu i nepristranu primjenu zakona. Ovaj projekat uključuje profesionalnu razmjenu i širenje znanja među kolegama, i vjerovatno će doprinijeti povećanom nivou znanja među nosiocima pravosudnih funkcija koje će uticati na njihov rad. Snaga ovog projekta je u tome što znanje prenose bh. sudije drugim bh. sudijama, kolege koje rade u istom okruženju i pod istim ograničenjima, čime se smanjuje rizik da će primatelji informacija pretpostaviti da to znanje nije primjenjivo na njih ili da se ne može primijeniti u BiH. Pored toga, ovim projektom će se povećati znanje studenata prava o pitanjima roda i pravosuđa. Kroz saradnju sa pravnim fakultetima, ovaj će projekat otvoriti vrata saradnji između sudija i akademske zajednice na ovim temama koje su od vitalnog značaja.International Association of Women Judges (IAWJ)