Konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta

Dana 25.10.2016. godine u prostorijama Centra za promociju civilnog društva u Sarajevu održan je konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta kojem je prisustvovala i predstavnica ispred Udruženja žena sudija u BiH, što je značajno za samo Udruženje, jer se time obogaćuju iskustva, prikupljaju korisne informacije i proširuje komunikacija sa drugim organizacijama.
Prisutnim učesnicima se uz riječi dobrodošlice ispred CPCD obratio Slaviša Prorok, menadžer projekta i predstavio informacije o pokrenutoj Inicijativi za hitno uspostavljanje institucionalne saradnje između Vijeća ministara BiH i organizacija civilnog društva u procesu redefinisanja „Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH".
Kao osnovni zaključak/poruka sastanka u Sarajevu je potreba da se u formi zakona definira proces finansiranja, te da se krivičnim odredbama sankcionira kršenje zakona.
Također ideja o zajedničkoj platformi zainteresiranih OCD u BiH kojom bi nastupali prema institucijama kao i objedinjavanje sličnih inicijativa OCD je dobro prihvaćena od učesnika.
Učesnicima sastanka je prenesen prijedlog sa sastanka u Tuzli, da se pokrene inicijativa prema Evropskoj komisiji sa ciljem distribucije manjih grantova koje bi OCD u BiH mogle uspješno povlačiti i realizirati.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH
International Association of Women Judges (IAWJ)